Telefon : 0216 355 75 37

Denetime Tabi Sermaye Şirketleri Kapsamında Değişiklik

Denetime Tabi Sermaye Şirketleri Kapsamında Değişiklik
14 MART 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ilan ile denetime tabi sermaye şirketleri tanımında değişikliğe gidilmiştir. Denetime tabi sermaye şirket web sitelerinde yayınlanması kanuni zorunluluk olan Bilgi Toplumu Hizmetleri linki üzerinden sağlanmakta olan MTHS Hizmeti tüm denetime bağlı sermaye şirketleri tarafından web sitelerinde bulundurulmalıdır.


Denetime Bağlı Sermaye şirketleri kapsamında değişikliğin bulunduğu resmi gazeteye http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140314-9-1.pdf linkinden ulaşılabilir. gazete ilanı ise aşağıdaki gibidir

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KARAR  

MADDE 1-: 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu 

ile yürürlüğe konulan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ın

 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 a) Aktif toplamı yetmişbeşmilyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası.   
c) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üstü.

 MADDE 2- Aynı Karara ekli (I) Sayılı listenin birinci sırasına aşağıdaki bent eklenmiştir.  

“i) Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden anonim şirketler”
MADDE 3- Aynı Karara ekli (l) sayılı listenin dördüncü sırasında yer alan “İstanbul Altın Borsasında üye olarak” ibaresi “Borsa İstanbul piyasalarında" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4- Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin altıncı sırasının (a),(b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   
“a) Aktif toplamı yetmişbeşmilyon ve  üstü Türk Lirası.
  b) Yıllık net satış hasılatı yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası.
  c) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üstü.”

MADDE 5- Bu Karar 1/1/2014 tarihinden geçerli  yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 6- Bu karar hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.